White-faced Darter ~ Leucorrhinia dubia - Alex Berryman